phone   Azonnali szállítási ügyintézők         
+36 70 770 0707
8:00-17:45
molnarkocsi

 Gyűjtő rendelések esetén    

futarszolgalat.hu 

Iroda, vevőszolgálat:

E-mail: info@futar.hu

1183 Budapest, Gyömrői út 91.

BEVEZETŐ

Munkahelyi döntéseinkben – a másokra gyakorolt hatásai miatt – felelősséggel tartozunk megrendelőinknek, kollégáinknak, partnereinknek és tágabb értelemben az egész társadalomnak.

Mivel napi munkánk során elkerülhetetlenül szembesülünk etikai kérdésekkel, melyek természetüknél fogva lehetnek kényesek, az egyes esetek pedig gyakran ellentmondásosak az etikus magatartás sokkal több mint az utasítások vakon való követése, az élő szituációkra nem mindig lehet ráhúzni merev szabályokat. Ez indokolja, hogy az alapelvek közzétételével támpontot adjunk az etikai szempontok betartásának fontosságával kapcsolatban.

Az Etikai Kódex célja, hogy segítséget nyújtson az átgondoltabb, és etikailag is megalapozottabb döntések meghozatalában, elkerülhetőek legyenek a tájékozatlanságból eredő etikai vétségek. Az újonnan belépő munkatársaknak tájékozódási alapot nyújtson a FUTAR.HU-nál elvárt viselkedési normákat illetően.

I. ETIKA A CÉGEN BELÜL

I.1. A cégvezetés minden tagjának kötelessége a FUTAR.HU működését szabályozó alapelvek és specifikus előírások megértése, betartása, betartatása és továbbadása. FUTAR.HU segíti, hogy az érdeklődők kapjanak pontosabb felvilágosítást amennyiben a kapott információval kapcsolatban bármilyen további kérdés merül fel.

I.2. A FUTAR.HU elvárja minden vezetőjétől, dolgozójától és alvállalkozójától az itt lefektetett etikai irányelvek saját döntési kompetenciájuk melletti betartását és betartatását. 

I.3. FUTAR.HU dolgozói és alvállalkozói etikai kérdésekkel kapcsolatos kéréseikkel a FUTAR.HU vezetőjéhez fordulhatnak.

I.4. FUTAR.HU minden dolgozójától és alvállalkozójától megköveteli, hogy feladataik ellátásakor a mindenkori cégeljárásoknak és utasításoknak – a vonatkozó törvényi előírások és egyéb rendelkezések betartása mellett – saját legjobb tudásuknak megfelelően járjanak el.

I.5. FUTAR.HU elvárja, hogy minden dolgozója és alvállalkozója maga is folyamatosan tájékozódjon a tevékenységüket érintő szabályokról és változásokról. A folyamatos felülvizsgálatban javaslataikkal tevékenyen vegyenek részt. 

II. BIZTONSÁG, DOHÁNYZÁS, ALKOHOL és KÁBÍTÓSZER

II.1. Minden dolgozónak joga van a tiszta, biztonságos környezetben történő munkavégzéshez. A KRESZ szabályainak és a telephelyre vonatkozó előírások betartása alapvető kötelesség.

II.2. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen engedélyezett.

II.3. Ittas állapotban vagy kábítószer hatása alatt való munkavégzés SZIGORÚAN TILOS. Munkaidő alatt Szeszes ital fogyasztása, kínálása vagy birtoklása SZIGORÚAN TILOS.

III. VAGYONVÉDELEM

III.1. Kerülni kell a pazarlást, a szándékosan vagy hanyagságból okozott rongálást. Megfelelő biztonsági intézkedéssekkel elejét kell venni a lopásnak.

III.2. FUTAR.HU elvárja, hogy minden munkatársa a saját működési területén belül gondosan és takarékosan járjon el. Fokozottan kell figyelni az üzemanyag fogyasztásra és a gépjárművek folyamatos és tervszerű karbantartására, javítására. Mindenki törekedjen a teljesítmény növelésére a költségek csökkentése mellett. A cégvagyon megóvása biztosítja a hatékonyabb versenyképességet, a munkahelyek megtartását és a jövőbeni befektetések lehetőségét.

IV. SZEMÉLYI ÜGYEK

IV.1. FUTAR.HU tulajdonát képező anyagok, járművek, gépek és felszerelések (pl. járművek, fénymásoló, telefon, számítógép, irodaszer) és a munkaidőnek nem munkához tartozó tevékenységre, magánügy intézésre való használata valamint a munkahelyről történő elszállítása nem megengedett. Amennyiben nem munkavégzéssel kapcsolatos célból a FUTAR.HU munkaterületének elhagyása szükséges, akkor a dolgozó kérje felettese engedélyét.

IV.2. A FUTAR.HU tulajdonát képező eszközök társadalmi vagy jótékonysági célokra való igénybevételét a FUTAR.HU ügyvezetői hagyhatják jóvá illetve rendelhetik el.

V. MUNKAETIKÁBA ÜTKÖZŐ VISELKEDÉS

V.1. Az etikátlan viselkedés, amely a FUTAR.HU vagy munkatársai érdekeit és hírnevét sérthetik SZIGORÚAN TILOS!

V.2. Súlyosan etikátlan cselekedetek:

- eljárások és a jogszerű vezetői utasítások megszegése,
- az erkölcsi érzék hiánya,
- a kollégákkal vagy a külső partnerekkel szembeni goromba hangnem,
- verekedés,
- alvás munkaidőben,
- a FUTAR.HU és/vagy partnerokmányok meghamisítása,
- idő- és költségelszámolások pontatlan vezetése,
- az üzleti titok és biztonsági előírások megszegése TILOS
és minden esetben büntető szankciót von maga után, amely a cselekedet függvényében AZONNALI ELBOCSÁTÁST is eredményezhet.

VI. HIVATALI TITOKTARTÁS

VI.1. Üzleti információk közlését, kiadását illetően FUTAR.HU minden munkatársának a vonatkozó törvényeknek és az érvényes cégszabályzatnak megfelelően kell eljárniuk. A szerződéses ügyfelek minden adata, beleértve a felvételi és leadási címek és a dokumentumok mérete, típusa a szállítások gyakorisága titkos adatnak minősül. 

VI.2. A személyi adatok az ide vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint, míg FUTAR.HU verseny pozícióját érintő információk SZIGORÚAN BIZALMASAN kezelendők.

VI.3. FUTAR.HU - kerülve még a látszatát is annak, hogy korlátozná a Munka Törvénykönyvében biztosított munkavállalói jogokat - elvárja minden munkatársától, hogy tudatosan kerüljék azokat a helyzeteket, melyek FUTAR.HU -ra vagy üzleti partnereire rossz fényt vethetnek, FUTAR.HU -t hátrányos helyzetbe hozhatják vagy fenyegethetik a tulajdonosi érdekeket azáltal, hogy egyes személyek gátlástalanul járnak el saját érdekeik érvényesítése érdekében.

VII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

FUTAR.HU -nál fennálló munkaviszony vagy alvállalkozói szerződés ideje alatt a versenytársaknak, szállítóknak vagy megrendelőknek végzett tevékenység nem elfogadható, mert lojalitási gondokat okoz. A partneri együttműködés keretében végzett tevékenységet az ügyvezetők tudtával és engedélyével végezhetnek a munkatársak és az alvállalkozók.

VIII. ESÉLYEGYENLŐSÉG

A munkatársak és alvállalkozók faji, vallási, nemi hovatartozás vagy életkor alapján történő megkülönböztetése – bármilyen szintü vezető vagy munkatárs által – megengedhetetlen, ezért súlyosan elítélendő. A politikai hovatartozást FUTAR.HU nem korlátozza mindezek mellet tartózkodik mindenféle szélsőséges és rasszista megnyilvánulástól, amit elvár minden munkatársától és alvállalkozójától.

IX. TERMÉKMINŐSÉG

IX.1 A FUTAR.HU versenyképességének alapja a szolgáltatás minősége és megbízhatósága. Mottónk, elégedettsége a befektetésünk.

IX.2. A FUTAR.HU-t elismerten olyan vállalkozássá kell tenni, amely kiemelkedő minőségű szolgáltatások széles skáláját nyújtja megrendelőinek, pontos teljesítési határidőkkel, versenyképes cserearányokkal és a piaci viszonyokkal összehangolt méltányos áron.

IX.3. FUTAR.HU mindenkor intenzív versenypolitikát kíván folytatni, ez nem járhat együtt más cégek hírnevének és hitelének rontásával.

X. ZÁRSZÓ

Az Etikai Kódex közzétételével FUTAR.HU célja, hogy kifejezze elkötelezettségét az etikus magatartás előmozdításában és megelőzze a tájékozatlanságból eredő esetleges etikai vétségeket. FUTAR.HU alapvetően bízik munkatársai, alvállalkozói etikai ítéletében. Bízik abban is, hogy egyéni magatartásuk mindentől függetlenül megfelel az elvárható etikai normáknak.

Legvégül egy fontos megjegyzés: A következő kijelentésekről ne vegyen tudomást és mindenki tartózkodjon az ilyen és hasonló nyilatkozatoktól.

„.... Na, csak most az egyszer! ...”
„... senki sem fogja megtudni...”
„A cél szentesíti az eszközt.”
„... ez a beszélgetés el sem hangzott... „

Hírlevél

Linkek

Az általunk hasznosnak ítélt linkek gyűjteményét találja itt.

Letöltések

Letölthető dokumentumainkat ezen a linken találja. (Pro-forma számla, megbízási szerződés, rakománylista mintái, előminősítő levél)

Referenciák